Mon. Nov 29th, 2021

ดู ผล ตาราง บอล

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันเอกราชอินโดนีเซียดู ผล ตาราง บอล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศเราทั้งสอง ซึ่งดำเนินมาด้วยความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมา จะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามไพบูลย์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดู ผล ตาราง บอล ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันเอกราชอินโดนีเซีย

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *