Fri. Dec 3rd, 2021

www.jokergameth.com › ฟอรั่ม › pc game › pc game – download

“เมอร์ค”ยื่นขอ“เอฟดีเอ”อนุมัติกรณีฉุกเฉินใช้“โมลนูพิราเวียร์”ต้านโควิดในถิ่นลุงแซมwww.jokergameth.com › ฟอรั่ม › pc game › pc game – downloadPhoto : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า “เมอร์ค แอนด์ โค” บริษัทยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในสหรัฐฯ ได้ยื่นขอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอ ให้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ในการใช้ยาต้านไวรัสโควิด-19 ขนาน “โมลนูพิราเวียร์” สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ หากทาง “เอฟดีเอ” อนุมัติก็จะส่งผลให้ยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาชนิดรับประทานขนานแรกที่ใช้ต้านไวรัสโควิด-19 โดยตรงในสหรัฐฯ

สำหรับ ยาที่ทางการสหรัฐฯ อนุมัติใช้ในปัจจุบัน ยังเป็นยาขนานที่รักษาตามอาการต่างๆ ของโรคโควิดได้แก่ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาเดกซาเมทาโซน ซึ่งจะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น

www.jokergameth.com › ฟอรั่ม › pc game › pc game – download “เมอร์ค”ยื่นขอ“เอฟดีเอ”อนุมัติกรณีฉุกเฉินใช้“โมลนูพิราเวียร์”ต้านโควิดในถิ่นลุงแซม

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *