Mon. Nov 29th, 2021

www.apichokeonline.com

สาระน่ารู้กับกองทุนดิจิทัลมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอย่างไรwww.apichokeonline.com

หลายท่านคงสงสัย ว่าหลังจากโครงการได้ผ่านการอนุมัติ และลงนามสัญญาแล้ว กองทุนมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาทราบรายละเอีดยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันคะ

#การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
#Defund
#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
#กองทุนดิจิทัล

www.apichokeonline.com สาระน่ารู้กับกองทุนดิจิทัลมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอย่างไร

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *