Mon. Nov 29th, 2021

microsoft equation 3.0 หาย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมุ่งวางแผนการตลาดเมล็ดพันธุ์กระจายสู่ชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพmicrosoft equation 3.0 หาย

การตลาดเมล็ดพันธุ์ นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานการพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศ การดำเนินงานด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ข้าวของชาวนา ภาวะราคาข้าวเปลือกที่ไม่แน่นอน มีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และกำหนดกลยุทธ์ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ การขยายฐานการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ทุกภาคส่วนได้มีการผลิตเพื่อกระจายสู่ชาวนาในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายการตลาด องค์กรท้องถิ่น หรือเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตกระจายสู่พื้นที่ทำนาได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตและความต้องการของชาวนา

นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ อย่างเช่น ปีพ.ศ.2563 ศูนย์จำหน่ายหมดตามเป้าหมาย แต่ในปีพ.ศ.2564 ถึงแม้จะจำหน่ายไม่หมดแต่ก็ยังไม่กระทบกับต้นทุนสักเท่าไหร่ อาจจะต้องมีการวางแผนด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มแปลงใหญ่ จะต้องผ่านมาตรฐานของกรมการข้าว เพื่อเป็นแปลงสำรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ ซึ่งจัดอยู่ในชั้นพันธุ์จำหน่าย มีการปฏิบัติตามการตรวจติดตามแปลงและการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

นำความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP ข้าว สามารถลดต้นทุนและทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยด้วย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวเพื่อช่วยในการลดต้นทุน เช่น เครื่องหยอดข้าว จากเดิมใช้วิธีการหว่าน อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ คือ 15-20 กก/ไร่ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นวิธีการหยอด ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ 7-10 กก./ไร่ ก็เป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด

การกระจายเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรและความสามารถในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างง่าย จึงแบ่งสัดส่วนการจำหน่าย คือ 60% จำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายจะทำให้สามารถช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ทั่วถึงและทันเวลาความต้องการใช้ของชาวนา อีก 30% จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สามารถเข้ามาซื้อกับศูนย์โดยตรง และ 10% จำหน่ายให้หน่วยงานราชการ

จะเห็นได้ว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ มีการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินงานผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายคุณภาพดี ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี หรืออยากทราบองค์ความรู้เรื่องข้าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 043-393664-5 หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้าน

microsoft equation 3.0 หาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมุ่งวางแผนการตลาดเมล็ดพันธุ์กระจายสู่ชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *