Sun. Nov 28th, 2021

แจ็ ค เบส

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดนพุทธภูมิแจ็ ค เบส

36 วัดในพุทธภูมิ ร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่…จากกฐินสู่ ผ้าป่า เพื่อเยี่ยวยา วัดไทยในอินเดีย ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีผ้าป่ามหากุศล เพื่อเยียวยาวัดไทย ในแดนพุทธภูมิ วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64 เวลา 15.00 น ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถร่วมบุญ กองบุญละ 30,000 บาท เครื่องบริวารผ้าป่า ผ้าไตร บาตร ตาลปัตร 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

รายนามวัดไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล 1.วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา อินเดีย 2.วัดป่าพุทธคยา (ธ) เมืองพุทธคยา อินเดีย 3.วัดไทยลุมพินร เมืองลุมพินี เนปาล 4.วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา อินเดีย 5.วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี อินเดีย 6.วัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัดถี อินเดีย 7.วัดไทยพุทธภูมิ เมืองพุทธคยา อินเดีย 8.วัดปากน้ำอินเดีย เมืองพุทธคยา อินเดีย 9.วัดป้ามุจลินทร์ เมืองพุทธคยา อินเดีย 10.วัดพุทธสาวิกา เมืองพุทธคยา อินเดีย 11.วัดไทยนครพุทธวิปัสสนา เมืองพุทธคยา อินเดีย 12.สถานปฏิบัติธรรมภูริปาโล เมืองพุทธคยา อินเดีย

13.วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ อินเดีย 14.วัดไทยนาลินทา เมืองนาลินทา อินเดีย 15.วัดนวมินทร์ธรรมิกราช เมืองราชคฤห์ อินเดีย 16.วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี อินเดีย 17.วัดอโศการามรัฐพิหาร อินเดีย 18.หอเสน มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี อินเดีย 19.วัดกุสาวดีพุทธวิหาร (ธ) เมืองกุสินารา อินเดีย 20.วัดบรมธาตุราชสักการ (วัดป่า) เมืองกุสินารา อินเดีย 21.วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา เมืองสาวัตถี อินเดีย 22.วัดไทยนวราชรัตนารา 960 ชายแดนอินเดีย-เนปาล 23.วัดหลวงเมืองเดือนสวนคำ รัฐอัมสัม อินเดีย 24.วัดไทยนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ เนปาล

25.พระราชวังกบิลพัสดุ์ เมืองกบิลพัสดุ์ เนปาล 26.วัดไทยรามคาม เมืองรามคาม เนปาล 27.วัดโพธิโมลีราชบัณฑิต รัฐยูพี อินเดีย 28.วัดสัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม รัฐพิหาร อินเดีย 29.วัดราชทูต 60 เมืองดาจีลิ่ง อินเดีย 30.วัดสิทธารถราชมณเฑียร รัฐยูพี อินเดีย 31.วัดอโยธยาราชธานี รัฐยูพิ อินเดีย 32.วัดไทยอชันด้า-เอลโลร่า รัฐมหาราษฎ์ อินเดีย 33.วัดพระธรรมทูตไทยาราม อินเดีย 34.วัดไทยธรรมศาลา ดารับซาล่า อินเดีย 35.วัดโภคัลพุทธวิหาร เมืองเดลี อินเดีย และ 36.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันดี 989 ประเทศไทย

ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารทหารไทย ธนชาติ 078-2-14800-1

แจ็ ค เบส ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดนพุทธภูมิ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *