Wed. Dec 8th, 2021

อาการ ปวดร้าว ลง ขา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษอาการ ปวดร้าว ลง ขา

วันนี้ (29 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 114 ราย ดังนี้

อาการ ปวดร้าว ลง ขา ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *