Wed. Dec 1st, 2021

ซอ โร พอ ด

คิดถึง“สมเด็จย่า"ตร.จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซอ โร พอ ด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) ครบรอบปีที่ 121 โดยมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา นายอำเภอคลองหลวงและคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจและปวงชนชาวไทย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมทั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ทรงจัดตั้งมูลนิธิหรืออุปถัมภ์หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พระราชกรณียกิจอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ และกองบินตำรวจ ซึ่งได้ถวายงานด้านต่างๆ แด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด พระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัยที่ทรงเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง อันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายงานต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยเป็นล้นพ้น ทรงหยั่งถึงจิตใจ ความนึกคิดของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ทรงห่วงใยเหล่าตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อันโดดเดี่ยวห่างไกลคมนาคม ทรงถือเป็นพระราชภารกิจที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นติดตรึงใจเหล่าข้าราชการตำรวจตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณ ยังสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กาล

ซอ โร พอ ด คิดถึง“สมเด็จย่า"ตร.จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *