Wed. Dec 1st, 2021

lp ย่อมาจาก

ชสอ.ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ปี2564สมาชิกไว้วางใจเลือก"รศ.พิเศษพลโทดร.วีระวงศ์สรรค์"นั่งประธานกรรมการlp ย่อมาจาก

ชสอ. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์” ได้รับไว้วางใจจากสมาชิกนั่งประธาน

วันที่ 30 ก.ย.64 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 นี้ ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี กรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการในเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และกรรมการนอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน แทนวาระของกรรมการดำเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

โดยกำหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง ณ สถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู่ ทั้ง 8 เขตพื้นที่ ได้แก่

เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เขตพื้นที่ฯ ภาคเหนือ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ณ ร้อยทอง รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

ทั้งนี้ ผลจากการเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ส่วนกรรมดำเนินการ 8 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้แก่ พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้แก่ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ เขตพื้นที่ฯ ภาคเหนือ ได้แก่ นายทวิช ศรีสวัสดิ์ เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ได้แก่ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายสามัคคี เดชกล้า เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ได้แก่ นายเอนก ล่วงลือ เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ได้แก่ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม และเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก ได้แก่ นายโกวิท เกตุงาม และกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ ได้แก่ รศ. ทันตแทพย์ สุรินทร์ สูอำพัน ขณะที่ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์,ดร.ศศิมาศ พรรณรัตน์ และนางสุนารี มีทรัพย์

lp ย่อมาจาก ชสอ.ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ปี2564สมาชิกไว้วางใจเลือก"รศ.พิเศษพลโทดร.วีระวงศ์สรรค์"นั่งประธานกรรมการ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *