Sat. Dec 4th, 2021

บ้านผลสด

ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆบ้านผลสด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,287 ราย ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Your text to link…

บ้านผลสด ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *