Tue. Nov 30th, 2021

บ้ น บอล

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ค่าตอบแทนเสี่ยงโควิดให้แพทย์-บุคคลภายนอกบ้ น บอล

วันที่ 8 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่ 378 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

บ้ น บอล ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ค่าตอบแทนเสี่ยงโควิดให้แพทย์-บุคคลภายนอก

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *