Fri. Dec 3rd, 2021

ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สุขภาพ

ข่าวปลอมอย่าแชร์!อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แจ้งหลังเปิดประเทศ1พ.ย.ใครติดโควิดต้องรักษาเองไม่จริงระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สุขภาพ

เว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เผยแพร่ เตือน ข่าวปลอม อย่าแชร์! อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แจ้ง หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. ใครติดโควิดต้องรักษาเอง โดยมีเนื้อความระบุว่า

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ แจ้งเปิดประเทศ 1 พ.ย. ใครติดโควิดต้องรักษาเอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการให้ข้อมูลระบุว่า นายแพทย์ ชาตรี บานชื่น อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ แจ้งว่าหลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. ใครติดโควิดต้องรักษาเองนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง รัฐบาลรักษาผู้ติดเชื้อโควิดทุกคนฟรีทุกสิทธิการรักษา อีกทั้งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างชื่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อหวังสร้างความน่าเชื่อถือ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.moph.go.th/public/ หรือโทร. 0-2590-1000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง รัฐบาลรักษาผู้ติดเชื้อโควิดทุกคนฟรีทุกสิทธิการรักษา อีกทั้งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างชื่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อหวังสร้างความน่าเชื่อถือ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สุขภาพ ข่าวปลอมอย่าแชร์!อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แจ้งหลังเปิดประเทศ1พ.ย.ใครติดโควิดต้องรักษาเองไม่จริง

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *