Sat. Dec 4th, 2021

ยา mefenamic acid

จัดพิมพ์หนังสือ“พระมหากษัตริย์ไทยราชจักรีวงศ์10รัชกาลฉบับการ์ตูน”เผยแพร่พระเกียรติคุณยา mefenamic acid

วธ.จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมจัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) อ่านออนไลน์
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน วธ.จึงจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งเนื้อหาของหนังสือมีสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละรัชกาล ประกอบด้วย รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง รัชกาลที่ 2 ฟูเพื่องวรรณกรรม รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้นและรัชกาลที่ 10 ประชาชนเปี่ยมสุข

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมายาวนาน นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 239 ปี และมีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ 10 รัชกาล ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในบ้านเมือง ขจัดภัยข้าศึกศัตรูที่มารุกราน ทรงทะนุบำรุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้กินดีอยู่ดี นอกจากนี้ยังทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและทรงส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ บ้านเมืองจึงร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชกาล
“หนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน เป็นหนังสือที่จะทำให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน และเข้าใจง่าย มีภาพสีสรรสวยงาม มีการใช้ภาษาที่สละสลวยซึ่งจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 10 รัชกาลที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ วธ.จะแจกจ่ายหนังสือนี้ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้งได้จัดทำหนังสือนี้ในรูปแบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book อี-บุ๊ก) สำหรับอ่านออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180 วธ.” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ยา mefenamic acid จัดพิมพ์หนังสือ“พระมหากษัตริย์ไทยราชจักรีวงศ์10รัชกาลฉบับการ์ตูน”เผยแพร่พระเกียรติคุณ

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *