Fri. Dec 3rd, 2021

โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราช
ของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกิเยร์โม ลัสโซ เมนโดซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์กรุงกีโต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *