Mon. Nov 29th, 2021

เกมส์กบยิงลูกแก้ว

'ในหลวง'ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเปรูเกมส์กบยิงลูกแก้ว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส (Mr. José Pedro Castillo Terrones) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
กรุงลิมา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรู

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกมส์กบยิงลูกแก้ว 'ในหลวง'ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเปรู

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *